Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Pozyskane przez nas za pomocą niniejszej strony internetowej dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego. Zapewniamy im warunki gwarantujące bezpieczeństwo. Administratorem danych osobowych, które są zbierany poprzez niniejszą stronę internetową jest Adamczyk, Liber & Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000729358, REGON: 380062222, NIP: 6751645568,  e-mail: biuro@allegal.pl – dalej zwaną „Kancelarią”.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych 

 1. Zbierane poprzez niniejszą stronę dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części dokumentu powoływane jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000)
 2. Kancelaria przetwarza tylko te dane osobowe, które użytkownik podał w związku z korzystaniem ze strony internetowej.
 3. Przekazane przez użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach:
 1. nawiązania współpracy w związku ze zgodą użytkownika na przetwarzanie jego danych (zakres danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail użytkownika, numer telefonu, inne dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym) – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 2. zawarcia i wykonania umowy, w tym do wyświadczenia usługi oraz do wystawienia faktury (zakres danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail użytkownika, numer telefonu, inne dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. wypełnienia przez Kancelarię obowiązków prawnych w związku
  z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. dochodzenia należności (zakres danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail użytkownika, numer telefonu, inne dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, które są konieczne do dochodzenia praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. prowadzenia przez Kancelarię własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail użytkownika, numer telefonu) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., co obejmuje m. in. wysyłkę newslettera (zakres danych osobowych obejmuje: współpracy (zakres danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail użytkownika, numer telefonu),
 7. prowadzenia rekrutacji

III. Środki techniczne

 1. Kancelaria podejmuje działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych użytkowników strony internetowej.
 2. Środki techniczne wykorzystywane przez Kancelarię mają na celu zapobieżenie nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich, utratą danych osobowych, ich zniekształceniem uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IV. Dane osobowe pozyskiwane i gromadzone przez Kancelarię

 1. Przeglądanie treści opublikowanych na stronie internetowej nie wymaga udostępniania Kancelarii żadnych danych osobowych. Podanie przez użytkownika wszystkich wskazanych w formularzu lub niektórych danych osobowych jest konieczne w celu otrzymywania przez niego newslettera kancelarii oraz nawiązania przez użytkownika kontaktu i współpracy z Kancelarią.
 2. Poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Kancelaria zbiera dane osobowe, które są jej udostępniane przez użytkownika. Dane te mogą jej być również przekazywane przez użytkownika poprzez wysłanie maila, wiadomości tekstowej, wiadomości na komunikatorze lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 3. Wśród danych pozyskiwanych i gromadzonych przez Kancelarię znajdują się:
 1. dane identyfikacyjne użytkownika: imię, nazwisko,
 2. dane kontaktowe (email, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu),
 3. dane dotyczące zatrudnienia (nazwa firmy, stanowisko, zakres obowiązków),
 4. inne przekazane Kancelarii przez użytkownika.
 1. Kancelaria nie profiluje danych osobowych.

V. Dane osobowe udostępniane w celu prowadzenia rekrutacji

 1. Dane osobowe wymagane przez Kancelarię w toku procesów rekrutacyjnych stanowią wyłącznie dane określone przez przepisy prawa pracy jako te, których udostępnienia może żądać pracodawca od kandydata do pracy.
 2. W przypadku pozyskania danych osobowych w szerszym zakresie w wyniku dobrowolnego ich przekazania przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji, przyjęte zostanie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami kodeksu pracy), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymagalnych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. Czas przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię:

 1. przez okres, który jest konieczny do wykonania umowy, jaka była zawarta za pośrednictwem strony internetowej. Okres ten jest wydłużony na czas po zakończeniu wykonywania umowy, w celu zachowania możliwości ich przetwarzania w związku z ewentualnym skorzystaniem przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy lub w celu obrony przed roszczeniami drugiej strony, jednak nie może być dłuższy, niż 10 lat.
 2. do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. zakończenia wysyłki newslettera Kancelarii,
 3. jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie odrębnej zgody, a zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji:
 1. do czasu zakończenia danego procesu rekrutacji lub
 2. do czasu cofnięcia tej zgody lub
 3. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 1. jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie odrębnej zgody, która dotyczyła większej liczby procesów rekrutacyjnych:
 1. przez rok od daty złożenia aplikacji lub
 2. do czasu cofnięcia tej zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 1. do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie następuje w oparciu o udzieloną zgodę,
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie następuje w oparciu o udzieloną zgodę,
 3. przez czas potrzebny do wypełnienia przez Kancelarię obowiązków, jakie spoczywają na niej z mocy prawa, jak również do prawidłowego zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom – nie więcej, jednak, niż przez 10 lat od daty zakończenia realizacji tych celów.

VII. Uprawnienia użytkownika

 1. Uprawnienia użytkownika związane z udostępnionymi przez niego Kancelarii danymi osobowymi obejmują prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych użytkownika,
 2. sprostowania lub zaktualizowania danych osobowych użytkownika,
 3. usunięcia danych osobowych użytkownika w całości lub w części,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika do określonych sposobów,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika,
 6. cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego Kancelaria dokonała uprzednio na podstawie tej zgody,
 7. przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego administratora,
 8. wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Użytkownik, który chce wykonać wskazane w ust. 1 lit. a). – g). uprawnienie/a powinien wysłać email na adres: biuro@allegal.pl lub list na adres Adamczyk, Liber & Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków
 2. Kancelaria jest zobowiązana ustosunkować się do żądania użytkownika bez zbędnej zwłoki oraz nie później, niż w terminie jednego miesiąca od jego przedstawienia. Termin ten może zostać przez Kancelarię wydłużony, nie więcej jednak, niż do dwóch miesięcy. Może to mieć miejsce tylko w przypadku dużego skomplikowania lub obszerności sprawy.
 3. Kancelaria jest zobowiązana dochować staranności poprzez poinformowanie każdego podmiotu, któremu ujawniła dane osobowe użytkownika o ich sprostowaniu albo usunięciu bądź wprowadzonym ograniczeniu przetwarzania. Kancelaria może odstąpić od tej czynności w przypadku, jeśli będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

VIII. Udostępnienie danych osobowych

 1. Kancelaria może przekazywać otrzymane od użytkownika dane osobowe do następujących osób i podmiotów:
 1. Pracowników,
 2. Współpracowników,
 3. Biur księgowych,
 4. Dostawców u sług informatycznych,
 5. Firm świadczących usługi marketingowe,
 6. Firm kurierskich.
 1. Kancelaria, udostępniając dane osobowe użytkownika podmiotom wskazanym w ust. 1 jest zobowiązana do ograniczyć zakres ujawnianych danych do koniecznego minimum.
 2. Kancelaria jest uprawniona do przekazywania danych osobowych użytkownika organom władzy publicznej, jeśli zobowiązują ją do tego obowiązujące przepisy.
 3. Kancelaria może przekazywać dane osobowe użytkownika innym podmiotom i osobom, niż wskazane w ust. 1 i ust. 2 jedynie w taki sposób, który nie umożliwia jego identyfikację.
 4. Kancelaria nie przekazuje danych osobowych użytkownika do państw spoza EOG.
 5. Kancelaria przechowuje dane osobowe użytkownika na serwerach znajdujących się w państwach należących do EOG.

IX. Cookies

 1. W trakcie korzystania ze strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Wskazane dane mogą być zbierane poprzez pliki cookies.
 2. Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony (do uzupełnienia) i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z zasobów strony.
 3. Na stronie internetowej stosowane są:
 1. niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z dostępnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji,
 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony,
 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W każdym wypadku można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje przeglądarki internetowej.
 2. Obok plików cookies możliwe jest również gromadzenie danych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony. Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. Web Beacon, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki.
 3. Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (zwanym dalej “Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji mogą być niedostępne.
 4. Strona korzysta z Usability tools, serwisu analityki internetowej, która używa ciasteczek do przechowywania informacji jak anonimowi, losowo wybrani użytkownicy przechodzą ze strony na stronę (w tym śledzone są ruchy myszy). Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z serwisu.

X. Zmiana polityki prywatności i cookies

 1. Kancelaria jest uprawniona do dokonywania zmian Polityki Prywatności i zasad cookies.
 2. Każdorazowo aktualna treść Polityki Prywatności i zasad cookies jest opublikowana na stronie internetowej.